Διαθέσιμα μαθήματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα Ιατρικής των Καταδύσεων και Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης (Καταδυτικής και Υπερβαρικής  Αγωγής Υγείας), υποστήριξης ενός καταδυτικού ατυχήματος και  θεραπείας  με Υπερβαρικό Οξυγόνο.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αποκόμιση γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και management των Μονάδων Καταδυτικής Υπερβαρικής Ιατρικής, οι οποίες διαθέτουν Υπερβαρικούς Θαλάμους και ως κύριο αντικείμενο τους έχουν την κλινική εφαρμογή της Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας και την αντιμετώπιση των Καταδυτικών Ατυχημάτων με ασφάλεια και ποιότητα στους χρήστες των παρεχόμενων  υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσολογικών και παιδαγωγικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο νηπιαγωγείο, εντάσσοντας και τα Αγγλικά ως γλώσσα σύνδεσης γλωσσών και πολιτισμών. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις επίκαιρες ανάγκες που προκύπτουν από τη σημασία της πολυγλωσσίας στη σύγχρονη κοινωνία και εκπαίδευση και την επαφή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στο σχολείο, αξιοποιώντας και την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα-γέφυρα.

Στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης, εξειδικευμένης συν-επιμόρφωσης για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο μέσα από τη σύγχρονη πολυγλωσσική προσέγγιση, με άξονες, από τη μία, τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου και, από την άλλη, την κατάλληλη, λειτουργική ένταξη και ανάπτυξη της Αγγλικής γλώσσας σε αυτό. 


Γλωσσολογική Προσέγγιση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε σχολεία, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το παρόν τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Η διάρκεια του κάθε κύκλου είναι  10 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος), που αντιστοιχούν σε 60 ECTS και συνολικά για τους τέσσερεις κύκλους σε 240 ECTS.
Οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας τον κάθε κύκλο, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να  προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο, με στόχο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις ή/και να ειδικευτούν στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση και των τεσσάρων κύκλων του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε βασικά θέματα που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, ειδικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα από τον χώρο της Σχολικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει τις βασικές προσεγγίσεις και τις σύγχρονες περιοχές αιχμής που απασχολούν την Ψυχολογία και την Συμβουλευτική και συνδέονται με τη Σχολική Ζωή.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης Ελλήνων φυσικοθεραπευτών στο κλινικό πεδίο των ΜΕΘ.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης με ανάπτυξη νέων και  βελτίωση υπαρχόντων επαγγελματικών δεξιοτήτων των φυσικοθεραπευτών, με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ της χώρας και του εξωτερικού.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το παρόν τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Η διάρκεια του κάθε κύκλου είναι  10 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος), που αντιστοιχούν σε 60 ECTS και συνολικά για τους τέσσερεις κύκλους σε 240 ECTS.
Οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας τον κάθε κύκλο, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να  προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο, με στόχο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις ή/και να ειδικευτούν στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση και των τεσσάρων κύκλων του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στη φροντίδα του σακχαρώδη διαβήτη είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που είτε εργάζονται ήδη, είτε ενδιαφέρονται να εργασθούν με ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διαβήτη ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας στα άτομα αυτά.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με 24 ECVET Η διάρκεια του προγράμματος είναι 365 ώρες (9 μήνες) .

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα Ιατρικής των Καταδύσεων και Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης (Καταδυτικής και Υπερβαρικής  Αγωγής Υγείας), υποστήριξης ενός καταδυτικού ατυχήματος και  θεραπείας  με Υπερβαρικό Οξυγόνο.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αποκόμιση γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και management των Μονάδων Καταδυτικής Υπερβαρικής Ιατρικής, οι οποίες διαθέτουν Υπερβαρικούς Θαλάμους και ως κύριο αντικείμενο τους έχουν την κλινική εφαρμογή της Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας και την αντιμετώπιση των Καταδυτικών Ατυχημάτων με ασφάλεια και ποιότητα στους χρήστες των παρεχόμενων  υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσολογικών και παιδαγωγικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο νηπιαγωγείο, εντάσσοντας και τα Αγγλικά ως γλώσσα σύνδεσης γλωσσών και πολιτισμών. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις επίκαιρες ανάγκες που προκύπτουν από τη σημασία της πολυγλωσσίας στη σύγχρονη κοινωνία και εκπαίδευση και την επαφή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στο σχολείο, αξιοποιώντας και την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα-γέφυρα.

Στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης, εξειδικευμένης συν-επιμόρφωσης για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο μέσα από τη σύγχρονη πολυγλωσσική προσέγγιση, με άξονες, από τη μία, τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου και, από την άλλη, την κατάλληλη, λειτουργική ένταξη και ανάπτυξη της Αγγλικής γλώσσας σε αυτό. 


Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε σχολεία, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε σχολεία, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας.